มช. รับสมัคร TCAS รอบที่ 1 ถึง 21 มกราคมนี้

7 มกราคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ แบบที่ 1 รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษ ตามคุณสมบัติที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยแบ่งโครงการที่รับสมัครเป็น 2 ประเภท คือ โครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน และโครงการพิเศษ รับสมัครในวันที่ 6-21 มกราคม 2564 ส่วนโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของคณะ 

ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการตามที่ระบุไว้ และสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับการเลือก (1 รหัส-คณะ-สาขาวิชา) ยกเว้นการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์เลือกได้ 2 อันดับการเลือก (2 รหัส-คณะ-สาขาวิชา ที่เปิดรับการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์) 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0 5394 8915-19

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร คลิกที่นี่

แกลลอรี่