งาน KHUM Awaken Innovation Creative Economy

6 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


              เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงาน KHUM Awaken Innovation Creative Economy โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวถึงความเป็นมาของงาน ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกล่าวเปิด และได้เข้าชมนิทรรศการและผลงาน SHOWKHUM : SHOW CASE ภายในศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และที่วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอแนวความคิดงาน ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง” การต่อยอดภูมิปัญญาด้วยนวัตกรรม เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน การทดลองนวัตกรรมสถาปัตยกรรม ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง” ซึ่งวิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ Awaken KHUM for Innovative and Creative Economy (KHUM) โดยจะนิทรรศการแสดงผลงาน ดังนี้
1. งานแสดงสินค้าธุรกิจนวัตกรรมสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ (โชว์เคส โชว์คุ้ม)
2. ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง” การทดลองนวัตกรรมสถาปัตยกรรม การต่อยอดภูมิปัญญาด้วยนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน จัดต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร
3. นิทรรศการ "สถาปัตยกรรมสมัยใหม่เมืองเชียงใหม่: ภาพสะท้อนความทันสมัย โดย รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ และ "Modernized Bangkok" โดย foto-momo
 
แกลลอรี่