วิทยากรบรรยายหัวข้อ "สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย งานวิชาการและบริการวิชาการ"

20 กรกฎาคม 2564

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย งานวิชาการและบริการวิชาการ" ให้กับบุคลากรงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่