พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 พฤษภาคม 2567

คณะสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมฝนหลวงการบินเกษตรกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายราเชน ศิลปะรายะ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในโอกาสดังกล่าว

ภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนางานศึกษาและวิจัย โดยการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการบูรณาการองค์ความรู้พื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาแบบจำลองสภาพอากาศ คุณภาพอากาศ และภูมิอากาศ ในการพยากรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
แกลลอรี่