คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่เข้าพบแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในวาระปัจจุบัน

23 กรกฎาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าพบแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในวาระปัจจุบัน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

แกลลอรี่