พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจแผนงานวิจัย เรื่อง การร่วมมือ ส่งเสริม Wellness Tourism ในพื้นที่ภาคเหนือ

18 กุมภาพันธ์ 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นผู้ดำเนินการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการแผนงานฯ และ ได้รับสนับสนุนให้ดำเนินการชุดโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการสปาล้านนาทุกช่วงวัยสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พัฒนาเกณฑ์การรับรองความเป็น สปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ล้านนาในการให้บริการสปาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสปาและผู้ให้บริการสปาแบบล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับกลุ่มทุกวัย ซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจแผนงานวิจัย เรื่อง การร่วมมือ ส่งเสริม Wellness Tourism ในพื้นที่ภาคเหนือ ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ร่วมกับสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง บริษัทเอกชนซึ่งจะร่วมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุขภาพ รวม 7 แห่ง ผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานแผนงานงานวิจัยการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คุณชวนัสถ์ สินธุเขียว ผู้บริหาร เฮลท์ ล้านนา สปา คุณอนิดา โทณะวณิก ผู้บริหาร โรงเรียนเชียงใหม่สปา คุณภาคิน พลอยภิชา ผู้บริหาร โอเอซิส สปา ประเทศไทย คุณเสกสันต์ สุทธะ ผู้บริหาร ฟ้าล้านนา สปา คุณกิติพัฒน์ จิรกิจวิวัธน์ ผู้บริหาร ศิรา สปา คุณสุทธิรักษ์ สิทธิสุนทร ผู้บริหาร โรงเรียน ไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ คุณสาร์ทจีน ภีระจันทร์ ผู้จัดการบริษัท ออร์แกนิก ไวต้า จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัย Spearhead สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้คณะนักวิจัยจากโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยเดียวกันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มาเข้าร่วมพิธีการและศึกษาดูงานการติดตามแผนงานฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่