ประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th World Crafts Council – Asia Pacific Rigion WCC-APR 5th Board Meeting

11 เมษายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Her Royal Highness H.E.Sheikha Ayisha Bint Khalfan al-Siyabiya ประเทศโอมานในการเสด็จร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th World Crafts Council – Asia Pacific Rigion WCC-APR 5th Board Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้เทคนิคของงานพัตถกรรมของสล่า(ช่าง) จากนานาชาติในกลุ่ม Asia Pacific และตอบพันธกิจที่ให้ไว้กับองค์การ UNESCO ในการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัตถกรรม โดยมีนายวิรุฒ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ, Dr.Ghada Hijjawi Qaddumi President The World Crafts Council – Asia Pacific Rigion ประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
แกลลอรี่