หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

11 มกราคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดี หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่