CAMT ให้การต้อนรับคณะวิจัยในเครือข่ายจาก National Taiwan University

11 มกราคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก National Taiwan University และหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ รวมไปถึงโอกาสพัฒนางานวิจัยร่วมกันในอนาคต เพื่อศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการขยายเครือข่ายวิจัยเพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในโครงการการพัฒนาคู่แฝดพลวัตดิจิทัลเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Developing a Dynamic Digital Twin for Sustainable Smart Campus Management Project / DDT) ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนวิจัยโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านต่าง ๆ เพื่อนำเสนอและสาธิตผลงานการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาภายใต้โครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย
  • ห้อง Innovation Computer & Advanced Technology Lab ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัยโดย อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ และทีมวิจัย
  • ห้อง NAPLAB Game Studio หน่วยวิจัยด้านแอนิเมชันและเกม ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัยโดย อาจารย์นพพล วงศ์ต๊ะและทีมวิจัย
  • ห้อง Social Commerce for Entrepreneurs
  • ห้อง Co-Working Space and Creative Design ของกลุ่มวิจัยด้าน 3D Printing โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ และทีมวิจัย พร้อมมอบพวงกุญแจที่ระลึก ผลงานที่สร้างจากเครื่องพิมพ์ 3D Printing ให้แก่อาคันตุกะ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี


แกลลอรี่