นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มช. ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

25 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นายชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกในหัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี: การจัดการความรู้ ความหมาย และพื้นที่เขตโบราณสถานในประเทศไทยพ.ศ.2504 - 2535” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เรืองศรี สังกัด ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย
.
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo/?fbid=878394654085737&set=a.643386857586519
แกลลอรี่