ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีพลาสมากับการเกษตรแก่นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

19 ตุลาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมี อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข และ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ เป็นผู้นำทีมวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมากับการเกษตร โดยกรณีศึกษาการใช้น้ำพลาสมาในการล้างผัก และทดสอบผลการล้างผักด้วยชุดทดสอบ TV kit ซึ่งขยายผลจากกิจกรรมการตรวจสารพิษตกค้างในพืช โดยให้นักเรียนเป็นเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การควบคุมดูแลความปลอดภัยของทีมวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

แกลลอรี่