คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าเยี่ยมชมศูนย์โอมิกส์

24 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง หัวหน้าสำนักวิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์โอมิกส์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Omics Center for health Sciences (OCHS) เป็นศูนย์การพัฒนางานวิจัย และสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้าน genomics, transcriptomics, proteomics หรือ metabolomics ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการให้การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาผู้ป่วย การค้นคว้าเพื่อหาทางเลือกใหม่ในการรักษา และการป้องกันโรคต่างๆ อันจะเป็นแบบแผนการทำงานแบบบูรณาการข้ามสาย ทั้งการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางความร่วมมือต่อกันในอนาคตต่อไป
แกลลอรี่