ให้การต้อนรับ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และบริษัท Lemon Sky

13 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล รองคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และ Ong Ervin -Unreal Engine Trainer from Lemon Sky Studios, Mehedad Farzi -Nuke Trainer rom Lemon Sky Studios วิทยากรจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ Professional Nuke Artist และ Professional Unreal Unreal Engine ในเดือนมกราคม 2567 ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับกำลังคนทักษะสูงด้าน VFX สำหรับอุตสาหกรรมเกมและแอนนิเมชัน ในระดับสากล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่