มช. จับมือ บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีด้านฐานรากรถไฟ

19 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณภาณุ ทรงไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณคุณทรงพล อินทร์หนู รองกรรมการผู้จัดการส่วนงานขาย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของการศึกษาค้นคว้างานวิจัยและทดสอบที่สำคัญในด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟ โดยเฉพาะงานทางด้านฐานรากรางรถไฟ ให้ก้าวล้ำทันสมัย นำไปสู่การส่งเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า “ความร่วมมือกับบริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด ในวันนี้ นอกเหนือจากความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนิน งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และบริการด้านการทดสอบทางวิศวกรรมโยธาขั้นสูง ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาสังคม ตลอดจนผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมจากงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือนี้ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้วนั้น ยังคงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังค่านิยมด้าน Community Engagement การเชิดชูรับใช้สังคม โดยมุ่งเน้นท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและด้าน Morality การพัฒนาจิตสาธารณะ ทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินพันธกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย”

     ด้านนายภาณุ ทรงไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด ได้กล่าวเสริมว่า “ บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จํากัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเครื่องมือทดสอบคุณภาพวัสดุทางด้านวิศวกรรม มีวิสัยทัศน์ในการนำเสนอเครื่องมือการทดสอบที่ทันสมัย รวมไปถึงการพัฒนา ปรับปรุงเทคโนโลยีของการทดสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองกับทุกวัตถุประสงค์ของการใช้งานและตรงไปตามมาตรฐานการทดสอบ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาระบบการคมนาคมทางราง และถือได้ว่าเป็นหนึ่งในยุทศาสตร์สำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต และเมื่อได้ทราบข่าวว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง ทางบริษัทฯ จึงมีความสนใจ ที่จะมีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเครื่องมือทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบดังกล่าว จนเกิดเป็นความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้”

แกลลอรี่