พิธีเปิดการฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2563

26 กุมภาพันธ์ 2563

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด การฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 และ วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานและชี้แจงการฝึกงานในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคระบาด” โดย บุคลากรพยาบาลจากหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจพิชิตเป้าหมายในชีวิต” โดย คุณวีระพงษ์ ปาลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. รุ่นที่ 46 และรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมตัวฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบการพักอาศัยในหอพักของศูนย์ฯ แม่เหียะ โดย นางสุทธิณี อินถา (หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ) ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์

แกลลอรี่