MMIT CAMT จัดกิจกรรมแนะนำข้อมูลสถานประกอบการสำหรับสหกิจศึกษา

26 มกราคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (MMIT) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จึงได้มีการจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลสถานประกอบการที่เปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานประกอบการ ตำแหน่งงาน สวัสดิการ รวมถึงคำแนะนำในการเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยเชิญบุคลากรจากอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และกรุงเทพมหานคร อาทิ บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน บริษัท ดริสเซ่น เคเทอร์ริ่ง อีควิปเม้นท์ บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท เชียงใหม่ลานนาบิซิเนสเซอร์วิส บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป โรงแรมแชงกรี-ล่า เชียงใหม่ และโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในองค์กรเพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ตรงในการทำงานกับสถานประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้นักศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันพุธที่ 24 และ 31 มกราคม 2567 ณ อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง
แกลลอรี่