ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

18 มิถุนายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM และเพจเฟซบุค เกษตร มช.64
กิจกรรมประกอบด้วย
1.การบรรยายแนะนำโครงสร้างหลักสูตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
2.การบรรยายเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร
3.การบรรยายเกี่ยวกับสวัสดิการทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กิจกรรมและวินัยนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
นอกจากนี้ยังมีการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาจากบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอีกด้วย
แกลลอรี่