การประเมินหลักสูตรและประเมินสถาบันฯ

19 มีนาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผ่านการประเมินหลักสูตรและประเมินสถาบันฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ โดย คณะอนุกรรมการฯ จากวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย สัตวแพทยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่