CAMT จัดอบรม Lean Process for Office ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ

19 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรม เรื่อง Lean Process for Office ภายใต้โครงการ Smart Working (SW) ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร ผู้เข้าเชี่ยวชาญทางด้านการอบรม Lean Process ให้แก่บริษัทชั้นนำในประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อช่วยพัฒนากระบวนการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
แกลลอรี่