กิจกรรม "กาดหมั้ว ฮ่วมแฮง จอมแจ้ง สุขใจ๋" ภายใต้แนวคิด U2T for BCG

26 กันยายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แต่ง จ.เชียงใหม่   ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี ดร.ประทุมพร ยิ่งธงชัย เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "กาดหมั้ว ฮ่วมแฮง จอมแจ้ง สุขใจ๋" โดยได้รับเกียรติจากนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตงเป็นประธานเปิดงาน  ภายในงานมีการจัดบู๊ทนิทรรศการ U2Tโดยทีมเทศบาลจอมแจ้ง การสาธิตการทำปุ๋ยมูลใส้เดือนลาลายช้า  ตลาดนัด กิจกรรมวัดและชุมชน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ของใช้ของฝากจากตำบลขี้เหล็ก และกิจกรรมจากโครงการ U2T  ณ ลานหน้าวัดร่ำเปิง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้กลุ่มชุมชนได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลใส้เดือนละลายช้าและภาชนะจากใบไม้จากทีมงาน  U2T ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกในชุมชนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับสมาชิกรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเทศบาลตำบลจอมแจ้งให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จัก

#ภาพกิจกรรม  เทศบาลตำบลจอมแจ้ง