หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากโรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยา เทศบาลตำบลเชิงดอย

6 มีนาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชา ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจศึกษา 6 คนประกอบด้วย นางสาวภาระวี เศวตนันทน์ นายดั่งตะวัน วุฒิ นางสาวสุทธิดา พิศดำโม นางสาวคุนัญญา เดชคุณมาก นางสาวพิมพ์ชนก ภูมิถาวร และ นางสาวจิรัชญา บุญประเสริฐ พร้อมด้วย อาจารย์ณัฏฐา สวยสด จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ร่วมการลงพื้นที่บริการวิชาการ เรื่อง "กิจกรรมวาดรูป ระบายสีและงานศิลปะสำหรับผู้สูงอายุ" ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

ในโอกาสนี้ ทางเทศบาลตำบลเชิงดอยได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมาอีกด้วย 
แกลลอรี่