มอบรางวัล Young Product Design 2022

26 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOUBI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจากกิจกรรมอบรมและแข่งขัน Young Product Design 2022 ในหัวข้อ MORE MOR CHOR ( More มช. ) มช. แบบใหม่ที่มากกว่าสิ่งที่เคยรู้จัก โดยมีคุณพันทนา คำเขียว ตัวแทนจากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOUBI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสาริศา สุขสมบัติ ผู้จัดการร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณพงศ์ณกรณ์ ลิมปิวรรณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาตร์ตราจารย์มนิษวาส จินตพิทักษ์ รองหัวหน้าสำนักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลและชมผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรมดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่ ทีมโอมาโมริ สมาชิกประกอบด้วย นางสาวสรัลพร เจริญผล นางสาวอนัญญา ญาณกาย และนางสาวพิชญานิน วินทะไชย
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 6,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่ ทีม Wairoon Fun Namnom สมาชิกประกอบด้วย นางสาวชนิสรา ณ นคร นางสาวพชรารัก สุวรรณกุล และนายคณาเนศ เวชวิธี
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่ ทีม เทอร์โซเจ้าแห่งแยบยน สมาชิกประกอบด้วย นางสาววรรณกร เผือกจีน นายธนทัต กิตติวิภาส และนางสาวปาริชาติ ไชยรักษ์
4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 1. ทีม Meridian สมาชิกประกอบด้วย นางสาวกัญชรส มีรัตน์ นางสาวนัฐภัสสร เสวะกะ และนางสาวรินรดา นะนิตย์ 2. ทีม ISI สมาชิกประกอบด้วย นายศิระพัชร ภักดี นายกัมพล สุขกล้า และนายธีมากร ทองพราว
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อยอดการทำธุรกิจและการจดสิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาได้ในอนาคต โดยได้จัดพิธีมอบรางวัล ณ ห้อง 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่