CMUBS จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Social Work Project นำเสนอไอเดีย แผนธุรกิจ Startup เตรียมพร้อมเป็นบัณฑิตที่สะท้อนการมีจิตสำนึกต่อสาธารณะและจิตอาสาเพื่อสังคม

9 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษาคณะฯ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 64) รอบชิงชนะเลิศ (Pitching Final Round) เพื่อนำเสนอเทคนิค ไอเดีย หรือธุรกิจ Startup รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เป็นกรรมการตัดสินร่วมกับ ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ หัวหน้างาน และบุคลากรงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ห้อง BAB 1221 คณะบริหารธุรกิจ

สำหรับการแข่งขันดังกล่าว มีนักศึกษารวมกลุ่มสมัครร่วมแข่งขันมากถึง 52 ทีม โดยเมื่อวันที่ 22-23 ก.พ. ที่ผ่านมา ได้จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกกลุ่มนักศึกษาเข้าสู่รอบ Pitching Final Round เพียง 25 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม 30 นำเสนอโครงการเว็บไซต์ http://www.sainyuu.com ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 7,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม 19 นำเสนอโครงการ Happy Laundry รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม 37 นำเสนอโครงการ Leavescycle และทีม 47 นำเสนอโครงการ Zinedine From Suandok ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท และรางวัลชมเชย มูลค่า 1,500 บาท จำนวน 21 รางวัลทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นการพัฒนาแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มนักศึกษา โดยการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงเป็นการสะท้อนความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมได้ในอีกรูปแบบหนึ่งด้วย

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่