การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

9 พฤศจิกายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) แก่คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำสำนักงานสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายจัดการ ทรัพยากรและสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรการบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แกลลอรี่