Ex-M.B.A. CMU จัดอบรมมารยาทบนโต๊ะอาหาร เสริมทักษะ Soft Skill เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารอย่างสมบูรณ์แบบ

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 29 มกราคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Ex-M.B.A. CMU) นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ประธานหลักสูตรฯ นำคณาจารย์พร้อมนักศึกษา Ex-M.B.A. รุ่นที่ 22 จัดอบรมมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบนอกสถานที่ โดยเชิญ คุณฐปณวัชร์ รชานนท์ปวงมณี ผู้จัดการร้าน Keep in touch Chiangmai เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สวน I Love Flower Farm อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในวิธีปฏิบัติของมารยาทบนโต๊ะอาหาร รวมถึงยังเป็นการช่วยเสริมบุคลิกภาพและความพร้อมของการเป็นผู้บริหารต่อบทบาทในสังคมอย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่