บุคลากรสำนักหอสมุด มช. คว้า 2 รางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13

20 มกราคม 2566

สำนักหอสมุด

      บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย ระดับดีเด่น จำนวน 1 รางวัล (กลุ่มจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Management: IM) และระดับชมเชย จำนวน 1 รางวัล (กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร Organization Managemet: OM) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 (The 13th PULINET National Conference - PULINET 2023) ภายใต้แนวคิด "ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่" (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move) สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2566

ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่มจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Management: IM) ได้แก่ างสาวจุฑามาศ บัวเงา ผลงานเรื่อง การพัฒนาคอลเล็กชันจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศึกษาแนวทางการจากการจัดการ การบริการ และการสงวนรักษาจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

รางวัลนำเสนอผลงานระดับชมเชย ประเภทบรรยาย กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร Organization Managemet: OM) ได้แก่ นายปิยะบุตร ปัญญาดี, นางสาวณัฎฐวี เมธีสุวภาพ ผลงานเรื่อง การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมด้วยระบบ Digital ครบวงจร : กรณีศึกษาการจัดกิจกรรม CMU Book Fair

        การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ PULINET นั้น สำนักหอสมุดได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง และในปี 2566 นี้มีผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในประเภทบรรยาย รวมจำนวน 6 ผลงาน ประกอบด้วย

กลุ่ม 1 การจัดการสารสนเทศ (IM: Information Management)

1. ผลงานเรื่อง การประเมินคุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวชี้วัดคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดย นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร และนางสาวกมลชนก มาแสงตา

2. ผลงานเรื่อง การพัฒนาคอลเล็กชันจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศึกษาแนวทางการจากการจัดการ การบริการ และการสงวนรักษาจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดย นางสาวจุฑามาศ บัวเงา

 กลุ่ม 2 บริการสารสนเทศ (IS: Information Services)

3. ผลงานเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการสอนการรู้สารสนเทศรูปแบบออนไลน์ โดย นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ

4. ผลงานเรื่อง ความคาดหวังของอาจารย์และบุคลากร ที่มีต่อบทบาทนักวิชาชีพสารสนเทศในการให้บริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ โดย นางทิพวรรณ สุขรวย

กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร (OM: Organizational Management)

5. ผลงานเรื่อง การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมด้วยระบบ Digital ครบวงจร : กรณีศึกษาการจัดกิจกรรม CMU Book Fair โดย นายปิยะบุตร ปัญญาดี และนางสาวณัฎฐวี เมธีสุวภาพ

6. ผลงานเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในรูปแบบดิจิทัลด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสาวกุลประวีณ์ พรหมอารีย์ และนางสาวณัฎฐวี เมธีสุวภาพ

        การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 (The 13th PULINET National Conference - PULINET 2023) เป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 400 คน มีผลงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ จำนวน 109 ผลงาน

แกลลอรี่