การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Insects: proteins and beyond" จาก Prof. Dr. Laura Gasco จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ป่าไม้ และอาหาร จาก University of Torino ประเทศอิตาลี

22 พฤษภาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Insects: proteins and beyond" โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Laura Gasco จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ป่าไม้ และอาหาร จาก University of Torino ประเทศอิตาลี เป็นวิทยากรในจัดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้หารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยและแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศีกษาร่วมกัน

แกลลอรี่