โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

26 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล"
ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ุ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง ประชุม 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่