คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ทพญ. ดร.วรกัญญา บูรณพัฒนา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

21 เมษายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ทพญ. ดร.วรกัญญา บูรณพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาชีววิทยาช่องปาก ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป