การประชุมเชิงปฏิบัติการ Chiang Mai Mini Forum ผสานกำลังเครือข่ายเชียงใหม่พฤฒพลัง

24 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในโอกาสที่มาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Chiang Mai Mini Forum ผสานกำลังเครือข่ายเชียงใหม่พฤฒพลัง โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและปาฐกถาในหัวข้อ ส่องอนาคตสูงวัยเชียงใหม่ : ทิศทางและความท้าทายมิติสูงวัย ขับเคลื่อนสู่เมืองเชียงใหม่พฤฒพลัง เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการดำรงชีวิตของผู้สูงวัย ด้านสุขภาพ อาชีพ รายได้ ด้านที่อยู่อาศัย การปรับตัวให้เข้ากับสังคมและเทคโนโลยียุคปัจจุบัน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดทำแผนและนโยบาย โครงการต่างๆ และกิจกรรมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือ สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงวัย ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารี วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่