โครงการ International Exchange Workshop

17 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ International Exchange Workshop เพื่อร่วมมือในการออกแบบพื้นที่ริมคลองแม่ข่า นำโดยอาจารย์ธีร์ นภินธากร หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต Prof. Dr. Kaname Yanagisawa, Head of Department of Architecture of Chiba University และอาจารย์ไกรธีระ ลอลือเลิศ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม workshop สำหรับนักศึกษาจาก 3 สถาบัน รวมจำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คลองแม่ข่า และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่