กิจกรรม 1-Day Pre-vet Workshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

16 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรม 1-Day Pre-vet Workshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสนี้ ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมประมวลภาพกิจกรรม 1-Day Pre-vet Workshop ของคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รวมทั้งหมด 8 ฐานกิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมที่เน้นเข้าฝึกปฏิบัติการตามฐานห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้และสัมผัสถึงการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ในแต่ละภาควิชาฯ และนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำให้ความรู้เบื้องต้นกับน้อง ๆ ที่มีความสนใจในอาชีพสัตวแพทย์โดยเฉพาะ

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=80 

แกลลอรี่