ผนึกพลังผู้ประกอบการ “กลุ่มโรงแรมและที่พัก” ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว STGs’

31 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

กิจกรรมเวิร์คช็อป ‘การยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว STGs’ ภายใต้ ‘โครงการวิจัยเชิงพหุศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว (STGs): กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่’ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว (STGs) ด้วยการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมุ่งเน้นการให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ ถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการบรรลุเป้าหมาย STGs 

โดยวันนี้  #กลุ่มโรงแรมและที่พัก ที่ทางโครงการได้เชิญชวนมาเก็บเกี่ยวแนวทาง แรงบันดาลใจ รวมถึงแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านการบรรยายหัวข้อ ‘แนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( STGs)’ และการจัดทำแบบสอบถามสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (17 STGs) ของสถานประกอบการท่องเที่ยว โดยวิทยากร ดร.กรวรรณ สังขกร นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันช่วยจุดประกายความเข้าใจที่ผู้ประกอบการกลุ่มโรงแรมและที่พัก สามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานบริการที่ช่วยส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากการจัดหาในท้องถิ่นสู่การจัดการของเสีย มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการท่องเที่ยว หรือสร้างความยั่งยืนและน่าอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน 

ไม่เพียงเท่านั้น ในช่วงท้ายยังมีการเก็บข้อมูลสำหรับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสถานประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลทั้งหมดทางโครงการจะได้นำไปศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในพื้นที่ ก่อนเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดรับกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว (STGs) ในโอกาสต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

#SustainableTourismGoals #STGs #เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว #CTRD #MDRI #CMU #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่