มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินล้านนา รางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562

9 ตุลาคม 2564

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มอบให้กับผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ ซึ่งสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนามาแล้ว ทั้งสิ้น จำนวน 50 ท่าน ในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สาขาภาษาและวรรณกรรม สาขาทัศนศิลป์ สาขาประติมากรรม สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สืบสานวัฒนธรรมล้านนา และเชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม โดยผลการคัดเลือกรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : นายอินตา เลาคำ

สาขาภาษาและวรรณกรรม : นายภูเดช แสนสา

สาขาทัศนศิลป์ : นายวิศาลทัศน์ รัตนมงคงเกษม

สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน : นางชิสา เกษวีรภัทร์กุล

สาขาศิลปะการแสดง และการขับขานพื้นบ้าน : นางวราภรณ์ ไชยวงค์ญาติ


Link ข่าว -->https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2358 

แกลลอรี่