มช. จับมือ Asahi U สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวัฒนธรรม

7 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Dr. Katsuyuki Ohtomo อธิการบดี Asahi University พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี แก้วธรรมมานุกูล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และ Dr. Takao Kojima คณบดี School of Health Sciences ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแบบออนไลน์ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม ที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเห็นชอบร่วมกันเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยมีกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลง ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัยและการสอน
.
.
 Asahi University เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนของญี่ปุ่น ที่ตั้งอยู่ในเมืองกิฟุ เปิดสอนหลักสูตรและโปรแกรมที่นำไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการ ปรัชญาการศึกษาของ Asahi University คือ การส่งเสริมบุคคลที่มีความตระหนักรู้ทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ ซึ่งเป็นแกนหลักของรากฐานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาซาฮีประกอบด้วยโรงเรียนสี่แห่ง คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขากฎหมาย บริหารธุรกิจ ทันตแพทยศาสตร์ ตลอดจนหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย
แกลลอรี่