ศูนย์บริการพยาบาล มช. จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 18

5 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 18 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

แกลลอรี่