CMUBS ร่วมแบ่งปันความรู้ เปิดมุมมองทางการศึกษายุค Digital Disruption จับมือสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) และชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) ในฐานะภาคีภาคการศึกษา จัดงาน Thailand Marketing Webinar 2023

11 สิงหาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) และชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) ในฐานะหนึ่งในภาคีภาคการศึกษาจากทั้ง 4 ภูมิภาค ร่วมจัดงาน Thailand Marketing Webinar 2023 วันนักการตลาดสัญจร ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ณ K+ Stadium อาคารเคพลัส กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจ นักการตลาด ผู้ประกอบการ คณาจารย์ และนักศึกษา ได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด แนวโน้ม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการตลาด ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากรหลากหลายสาขา ทั้งผู้บริหาร นักการตลาด และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ อาจารย์ภากร กัทชลี อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาแบ่งปันความรู้และแนวคิดร่วมกับ 3 คณาจารย์ภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ภายใต้หัวข้อ “Education Disruption ปลดล็อคเทคโนโลยีการศึกษาแบบใหม่ โลกเปลี่ยน การศึกษาต้องเปลี่ยน” เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกรรมในการเพิ่มศักยภาพของการเรียนการสอนสู่การประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการศึกษาของแต่ละสถาบันให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

โดย อาจารย์ภากร กัทชลี กล่าวให้ข้อคิดทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า “การนำ EdTech มาใช้ในการเรียนการสอนด้านการตลาด ควรมุ่งเน้นที่การสร้างความเข้าใจในแนวคิดของเทคโนโลยีแต่ละเทคโนโลยีและการนำไปประยุกต์เข้ากับแนวคิดทางการตลาดแต่ละจุดประสงค์ เพื่อให้สามารถต่อยอดสู่การใช้งานได้จริง แต่หากเน้นเพียงแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือเพียงอย่างเดียวจะทำให้ผู้เรียนยึดติดกับเครื่องมือ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใจหลักการของเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้อย่างแท้จริง เพราะเทคโนโลยี โดยเฉพาะตัวแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือมีการเปลี่ยนแปลงไวและเปลี่ยนแปลงโดยตลอด ดังนั้น การเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดและแนวทางการใช้งานจริงจึงสำคัญที่สุด ซึ่งทางภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มช. มุ่งเน้นแนวทางนี้ในหลักสูตรการสอนเช่นกัน”
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่