หน่วยทันตกรรมพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน

7 เมษายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการหลวงเลอตอ โรงพยาบาลแม่ระมาด และกองกำกับการตำรวชตระเวณชายแดนที่ 325

ออกให้บริการรักษาทางทันตกรรม อาทิ การตรวจสุขภาพฟัน การถอนฟัน การอุดฟันและการขูดหินปูน และให้บริการรักษาโรคทั่วไป ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน และประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายนของทุกปี

เมื่อวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

แกลลอรี่