วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66 ประจำปีการศึกษา 2566

12 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นการได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดี กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี กล่าวแนะนำภาพรวม กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา การขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ดร.จักรพงศ์ ขึ้นแสน กล่าวแนะนำภาพรวมการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ และพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมย่อย เพื่อแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66 ทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษานานาชาติ เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และออนไลน์ทาง Zoom เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566
แกลลอรี่