กิจกรรมค่ายพยาบาลในฝัน (Born to be Nurse camp) ครั้งที่ 11 ตอน เข็มทิศ

21 มกราคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพยาบาลในฝัน (Born to be Nurse camp) ครั้งที่ 11 ตอน เข็มทิศ โดยมี อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ค่ายพยาบาลในฝันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่คณะฯ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
แกลลอรี่