อบรมด้านการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1

20 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 ระบบการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม ได้จัดฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์กรชั้นนำด้านดาราศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งนำทีมโดย รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา และดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้อง ANDROMEDA สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่