คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565-2566

14 พฤษภาคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เพื่อการเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 จำนวน 106 ราย ประกอบด้วยบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 6 ราย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ จำนวน 7 ราย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 23 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 73 ราย.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2565-2566
ชั้นสายสะพาย โดยมีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก
รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย
แกลลอรี่