เปิดการสัมมนา The 1st International Conference on Advanced Material for Printed Electronics and Sensors (ICAMPS 2020)

11 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 
                                 ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference on Advanced Materials for Printed Electronics and Sensors (iCAMPS 2020) ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ โครงการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซนเซอร์ กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ เพื่อนักให้วิจัยภายใต้ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซนเซอร์ (CoE CMU-NECTEC) มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ใน 3 หัวข้อหลัก ที่ครอบคลุมขอบเขตงานวิจัยด้านวัสดุ คือ Gas sensors and Biosensors for Sustainable Life, Printed Electronics and Devices for Sustainable Energy , Advanced materials for Biomedical Applications โดยมีนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบกึ่งออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย วิทยากรจากต่างประเทศ ทั้งในเอเซีย ยุโรป เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน และไต้หวัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร์ ในรูปแบบการประชุมทางไกล เนื่องด้วยข้อจำกัดเรื่องการเดินทางภายใต้สถานการณ์โรค COVID-19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รายละเอียดข่าว โดย ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่