ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 มิถุนายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพบปะและหารือแนวทางการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยในการประสานการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยาย สรุปภาพรวมการดำเนินงานแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี หัวหน้าส่วนงาน ร่วมให้การต้อนรับฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่