กิจกรรมขันโตกสัมพันธ์ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (อก.สัมพันธ์) ประจำปีการศึกษา 2564

14 กุมภาพันธ์ 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมขันโตกสัมพันธ์ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (อก.สัมพันธ์) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักศึกษาและอาจารย์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
แกลลอรี่