นักศึกษาศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 {บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก}

19 เมษายน 2565

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก” และได้รับ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานฯ พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ทีมนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย
 • นายณัฐพล คำวัง สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5
 • นายไกรวิชญ์ จิตต์จักร สาขาวิชาประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5
 • นายจักรณรงค์ อินพหล สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5

ทีมอาจารย์ผู้ประสานงานและนำนักศึกษาแข่งขัน ประกอบด้วย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิระ สมนาม
 • อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
 • อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ

ทีมอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ประกอบด้วย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
 • อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ อังกสิทธิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิระ สมนาม
 • อาจารย์ ดร.ประไพลิน จันทน์หอม
 • อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ
 • อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา
 • อาจารย์ ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
 • อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์
 • ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก

ซึ่งความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากความมานะอุตสาหะในการเพียรฝึกซ้อม และความใฝ่รู้เสมือนน้ำไม่เต็มแก้วในการลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลแล้วนำมาปรับใช้ในการแข่งขัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้
แกลลอรี่