หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.Sc.Finance) คณะบริหารธุรกิจ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

19 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.Sc.Finance) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเรียนการสอนและวิธีปฏิบัติของหลักสูตรฯ รวมถึงพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา

ทั้งนี้ กิจกรรมการปฐมนิเทศดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้รับทราบความเป็นมาของคณะบริหารธุรกิจและทิศทางเป้าหมายของหลักสูตร รวมถึงรายวิชา แนวทางการเรียนให้ประสบความสำเร็จจากอาจารย์ ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ ก่อนปิดท้ายด้วยการรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "History of Financial Markets" จาก รศ.ดร.พิมาน ลิมปพะยอม Chartered Financial Analyst (CFA) จาก Portland State University โดยช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของวิชาการด้านการเงินแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่