คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Chen-Si Lin Department of Veterinary Medicine, Director of Zoonosis Research Center, College of Bioresources and Agriculture, National Taiwan University ประเทศไต้หวัน ในโอกาสเข้าร่วมทำการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับปศุสัตว์ กับคณะเกษตรศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

12 สิงหาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Chen-Si Lin Department of Veterinary Medicine, Director of Zoonosis Research Center, College of Bioresources and Agriculture, National Taiwan University ประเทศไต้หวัน และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมทำการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับปศุสัตว์ กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.น.สพ.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=247 

แกลลอรี่