ประชุมกับทีมงานวิจัยของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

19 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ทีมอาจารย์นักวิจัยแขนงต่าง ๆ เข้าร่วมหารือกับทีมงานวิจัยของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาสร้างความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับงานวิจัยและด้านอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป
แกลลอรี่