พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมแก่คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เมือวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2565 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าทัศนศึกษาพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) นิทรรศการข้าวของเครื่องใช้ ณ เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) นิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือนในเรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) และเรือนล้านนาภายในพิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมกันนี้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ได้จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการตัดตุงล้านนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้งานหัตถศิลป์ล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มช.

Link ข่าว --> https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2527 

แกลลอรี่